• Entrepreneurs
Entrepreneurs

Deng Zhonghan        2012-03-05

Deng Zhonghan, Board Chairman of Vimicro.

Liu Qiang        2012-03-05

Liu is the board chairman and general manager of Ingenic Semiconductor Co Ltd.

Xu Guanghan        2012-03-02

Xu Guanghan is the Chief Scientist of Beijing Xinwei Telecom Technology Inc.

Wang Ning        2012-03-01

Wang Ning, chairman of Ultrapower Software Co Ltd

Sun Yuguo        2012-03-01

Sun Yuguo, president of NavInfo Co Ltd

Pu Zhongjie        2012-02-28

Pu Zhongjie founded Lepu Group Co Ltd in 1998.