• Entrepreneurs
Entrepreneurs

Zhang Fumao        2013-02-25

Founder, President and CEO of Gamgoo

Ye Bin        2013-02-22

Managing Director of Zero2IPO Venture Capital Company

Li Zhongqiu        2013-02-22

Chairman of the Zhongguancun Digital Content Industries Association

Gong Haiyan        2013-02-04

Founder of Jiayuan.com

Chen Xiaohui        2013-02-04

Founder, general manager and board member of Cheers Publishing

Zhang Hui        2013-01-29

Founder of Innofidei